Mali tablo, bir şirketin finansal bilgilerini yapılandırılmış bir şekilde sunan belgelerdir. Bir şirketin finansal durumu, performansı ve nakit akışlarının bir özetini sunar. Mali tablolar, şirket hakkında bilinçli kararlar almak için yatırımcılar, alacaklılar ve yönetim dahil olmak üzere çok çeşitli taraflarca kullanılır.

Mali Tabloların Unsurları Nelerdir?

Mali tabloların unsurları, bir şirketin mali tablolarını oluşturan bileşenlerdir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

1. Varlıklar

Varlıklar, bir şirketin sahip olduğu parasal değeri olan ve gelecekte ekonomik fayda sağlaması beklenen kaynaklardır. Varlıklara örnek olarak nakit, yatırımlar, mülk, fabrika ve ekipman verilebilir.

2. Yükümlülükler

Bir şirketin diğer taraflara borçlu olduğu yükümlülüklerdir. Yükümlülük örnekleri arasında krediler, ödenecek hesaplar ve borçlu olunan vergiler yer alır.

3. Özkaynak

Özkaynak yani öz sermaye bir şirketin tüm borçları ödendikten sonra varlıklarında kalan kısmı temsil eder. Sahibin şirketteki payını, sermaye stoğunu ve birikmiş kârları içerebilir.

4. Gelirler

Gelirler, mâl veya hizmetlerin satışından sağlanan ekonomik kaynakların girişleridir.

5. Giderler

Giderler, gelir elde etme sürecinde katlanılan kaynak çıkışlarıdır.

6. Kazançlar ve kayıplar

Kazançlar ve kayıplar, şirketin normal operasyonları dışındaki işlem veya olaylardan kaynaklanan özkaynaklardaki artış veya azalışları ifade eder. Uzun vadeli bir varlığın satışını veya bir doğal afet nedeniyle bir zararın muhasebeleştirilmesi, kazanç ve kayıp örnekleri arasında gösterilebilir. 

Mali Tablo Türleri Nelerdir?

blank

Dört ana finansal tablo türü vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

1. Bilanço

Belirli bir zaman diliminde bir şirketin mali durumunun anlık görüntüsünü sunan bilanço, şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz sermayesini gösterir.

2. Gelir Tablosu

Bir şirketin bir yıl veya üç aylık dönem gibi belirli bir zaman dilimindeki gelirlerini, giderlerini ve net gelirini (kâr veya zarar) gösterir. 

3. Nakit Akış Tablosu

Bir şirketin operasyonlarının, yatırımlarının ve finansman faaliyetlerinin belirli bir dönemde nakit durumunu nasıl etkilediğini gösterir.

4. Özkaynak Değişim Tablosu

Belirli bir zaman diliminde bir şirketin özkaynağında meydana gelen değişiklikleri gösterir.

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu birincil mali tablolar olarak kabul edilir. Özkaynak değişim tablosu, ek bir mali tablo olarak kabul edilir. Bu dört mali tablonun tümü, temel olarak bir şirketin hissedarlara sunduğu yıllık raporuna dahil edilir.

Mali Tabloların Avantajları Nelerdir?

Mali tabloların çeşitli avantajları vardır. Bu avantajlar aşağıdakileri içerir:

 • Mali tablolar, bir şirketin finansal durumu ve performansının bir özetini sunar. Bu bilgiler, yatırımcılar, alacaklılar ve yönetim dahil olmak üzere çeşitli paydaşların şirket hakkında bilinçli kararlar almaları için oldukça yararlıdır.
 • Mali tablolar, paydaşların bir şirketin mali sağlığını değerlendirmesine yardımcı olur. Örneğin, paydaşlar bilançoya bakarak bir şirketin ne kadar borcu olduğunu ve borçlarını karşılayacak kadar varlığa sahip olup olmadığını görebilir.
 • Mali tablolar karşılaştırma yapabilmenizi sağlar. Paydaşlar, aynı sektördeki birden fazla şirketin mali tablolarına bakarak her şirketin mali performansını karşılaştırabilir ve hangi şirketin mali açıdan daha iyi performans gösterdiğini belirleyebilir.
 • Mali tablolar, paydaşların bir şirketle ilgili risk ve fırsatları değerlendirmesine yardımcı olur. Paydaşlar, gelir tablosuna ve nakit akışı tablosuna bakarak bir şirketin ne kadar çok kâr elde ettiğini ve nakit yönetimini görebilir.
 • Mali tablolar, paydaşların bir şirketin gelecekteki mali performansı hakkında bilinçli tahminler yapmasına yardımcı olur. Paydaşlar, bir şirketin mali tablolarını zaman içinde analiz ederek eğilimleri belirleyebilir ve şirketin gelecekteki mali performansı hakkında bilgiye dayalı tahminler yapabilir.

Mali Tablolar Neden Önemlidir? İşletmemi Geliştirmek İçin Mali Tabloları Nasıl Kullanırım?

blank

Mali tablolar, bir şirketin finansal durumu ve performansının bir özetini sağladıkları için önemlidir. Bu bilgiler, yatırımcılar, alacaklılar ve yönetim dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşların şirket hakkında bilinçli kararlar almaları için yararlıdır.

Bu noktada bir işletme sahibi olarak, mali tabloları aşağıdaki amaçlar için kullanabilirsiniz:

1. İşletmenizin finansal sağlığını değerlendirin

Bilançonuza bakarak işletmenizin ne kadar borcu olduğunu ve borçlarını karşılayacak kadar varlığa sahip olup olmadığını görebilirsiniz. Bu, olası finansal riskleri belirlemenize ve bunları hafifletmek için adımlar atmanıza yardımcı olabilir.

2. İşletmenizin mali performansını izleyin

Gelir tablonuza bakarak işletmenizin ne kadar kâr elde ettiğini ve mali hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını görebilirsiniz. Gelir tablosunu, işletmenizin düşük performans gösterebilecek alanlarını belirlemek ve bunları iyileştirmek için adımlar atmak için de kullanabilirsiniz.

3. İşletmenizin nakit akışını yönetin

Nakit akışı tablonuza bakarak işletmenizin nakit akışını ne kadar iyi yönettiğini görebilir ve olası nakit akışı sorunlarını belirleyebilirsiniz. Bu, nakit kaynaklarınızı nasıl tahsis edeceğiniz ve işletmenizin finansal ihtiyaçlarını nasıl önceliklendireceğiniz konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir.

4. Bilgiye dayalı iş kararları alın

Mali tablolarınızı zaman içinde analiz ederek eğilimleri belirleyebilir ve işletmenizin gelecekteki mali performansı hakkında bilinçli tahminler yapabilirsiniz. Bu, yeni ürün veya hizmetlere yatırım yapma, işinizi büyütme veya ek borç alma konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir.

Genel olarak, mali tablolar, işletmenizin mali sağlığını anlamak ve yönetmek için kritik bir araçtır. Mali tablolarınızı düzenli olarak inceleyerek işletmenizin büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olacak bilgiye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Mali Tabloların Dezavantajları

Mali tabloların bazı potansiyel dezavantajları da vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Mali tablolar tarihsel verilere dayanır. Bir şirketin finansal performansı ve geçmişteki konumu hakkında bilgi sağlar, ancak gelecekteki performans veya potansiyellerini yansıtmazlar.
 • Mali tablolar her zaman bir şirketin mali performansının tam bir resmini sağlamaz. Örneğin, bir şirket için önemli değere sahip olabilecek fikri mülkiyet veya marka değeri gibi maddi olmayan varlıkları içermeyebilir.
 • Mali geçmişi olmayan kişiler için mali tabloları anlamak zor olabilir. Mali tablolarda kullanılan terim ve kavramlar karmaşıktır ve bazı kişiler için mali tablolarda sunulan bilgileri anlamak ve yorumlamak zor olabilir.
 • Mali tablolar hile veya kötü yönetimden etkilenebilir. Bir şirketin finansal tabloları doğru bir şekilde hazırlanmaz veya sunulmazsa, menfaat sahipleri şirketin finansal performansı ve durumu hakkında tam veya doğru bir resme sahip olamaz. Bu, finansal tablolara dayanarak yanlış kararlar alınmasına neden olabilir.

Mali Tablo Analizi Nedir?

blank

Mali tablo analizi, bilinçli kararlar vermek için bir şirketin mali tablolarını inceleme ve analiz etme sürecidir. Finansal tablo analizi, bir şirketin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını değerlendirmeyi ve bu bilgileri şirketin gelecekteki finansal performansı hakkında bilinçli tahminler yapmak için kullanmayı içerir.

Mali Tablo Analiz Türleri

Mali tablo analizinde kullanılabilecek çeşitli teknikler vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Oran analizi

Oran analizi, bir şirketin finansal performansını ve konumunu değerlendirmek için borç-öz sermaye oranı veya yatırım getirisi (ROI) gibi finansal oranların hesaplanmasını ve karşılaştırılmasını içerir.

2. Trend analizi

Trend analizi, finansal performansındaki trendleri ve kalıpları belirlemek için bir şirketin finansal tablolarının zaman içinde analiz edilmesini içerir.

3. Karşılaştırmalı analiz

Karşılaştırmalı analiz, göreceli finansal performansı değerlendirmek için bir şirketin finansal tablolarını aynı sektördeki diğer şirketlerin finansal tablolarıyla karşılaştırmayı içerir.

4. Boyut analizi

Boyut analizi, bir şirketin mali tablolarındaki her bir öğenin, toplam varlıklar veya toplam gelirler gibi ortak bir tabanın yüzdesi olarak ifade edilmesini içerir. Bu, eğilimleri belirlemeye ve şirketler arasındaki karşılaştırmaları daha anlamlı hale getirmeye yardımcı olur.

Mali tablo analizi, bir şirket hakkında bilinçli kararlar almak için yatırımcılar, alacaklılar ve yönetim dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlar için yararlı olabilir. Paydaşlar, bir şirketin mali tablolarını analiz ederek şirketin mali sağlığını değerlendirebilir, mali performansındaki eğilimleri ve kalıpları belirleyebilir ve gelecekteki mali performansı hakkında bilgiye dayalı tahminler yapabilir.

Mali Tablo Örnekleri

Aşağıda dört ana mali tablo ile ilgili örnekleri bulabilirsiniz:

1. Bilanço:

Varlıklar:

 • Nakit: 100.000 TL
 • Alacak hesapları: 200.000 TL
 • Envanter: 300.000 TL
 • Mülk, tesis ve ekipman: 400.000 TL

Borçlar:

 • Ödenecek hesaplar: 150.000 TL
 • Kısa vadeli borç: 100.000 TL
 • Uzun vadeli borç: 200.000 TL

Özkaynak:

 • Adi hisse senedi: 100.000 TL
 • Birikmiş kazançlar: 250.000 TL

Toplam varlıklar: 1.000.000 TL

Toplam borçlar ve özkaynak: 1.000.000 TL

2. Gelir tablosu:

Gelirler: 1.000.000 TL

Satılan malların maliyeti: 500.000 TL

Brüt kar: 500.000 TL

İşletme giderleri: 300.000 TL

İşletme geliri: 200.000 TL

Faiz gideri: 50.000 TL

Vergi öncesi gelir: 150.000 TL

Gelir vergisi gideri: 50.000 TL

Net gelir: 100.000 TL

3. Nakit akış tablosu:

İşletme faaliyetleri:

 • Net gelir: 100.000 TL
 • Nakit dışı kalemler için düzeltmeler: 50.000 TL
 • İşletme sermayesindeki değişiklikler: 30.000 TL
 • İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit: 180.000 TL

Yatırım faaliyetleri:

 • Maddi duran varlık alımı: 100.000 TL
 • Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit: 100.000 TL

Finansman faaliyetleri:

 • Uzun vadeli borcun geri ödenmesi: 50.000 TL
 • Adi hisse senedi ihracı: 50.000 TL
 • Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit: 100.000 TL

Nakitte net artış: 80.000 TL

4. Özkaynak değişim tablosu:

Başlangıç sermayesi: 500.000 TL

Net gelir: 100.000 TL

Temettüler: 50.000 TL

Kapanış özkaynağı: 550.000 TL

Mali Tablolar ile Mali Raporlama Arasındaki Fark Nedir?

Mali tablolar, bir şirketin finansal bilgilerini yapılandırılmış bir şekilde belgelerken; mali raporlama, finansal tabloları ve diğer finansal bilgileri paydaşlara hazırlama ve sunma sürecini ifade eder. Mali raporlama temel olarak aşağıdaki bileşenleri içerir:

Mali tablolar: Mali tablolar, finansal raporlamanın birincil bileşenidir. Bir şirketin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını yapılandırılmış bir şekilde sunar.

Yönetim tartışması ve analizi (MD&A): MD&A, bir şirketin finansal performansının, konumunun ve beklentilerinin açıklayıcı bir şekilde anlatılmasıdır. Genellikle bir şirketin yıllık raporuna dahil edilir ve mali tablolar için bağlam ve analiz sağlar.

Mali tablolara ilişkin dipnotlar: Mali tablolara ilişkin dipnotlar, mali tablolarda sunulan kalemler hakkında ek bilgi ve açıklamalar sağlar. Muhasebe politikaları, önemli işlem ve finansal tabloların anlaşılmasıyla ilgili diğer konular hakkında bilgiler içerebilir.

Diğer finansal bilgiler: Finansal raporlama, finansal oranlar, temel performans göstergeleri (KPI’ler) ve trend analizleri gibi diğer finansal bilgileri de içerebilir.

Genel olarak, mali tablolar, mali bilgileri paydaşlara hazırlama ve sunma süreci olan mali raporlamanın önemli bir bileşenidir. Mali raporlama, paydaşların bir şirketin mali durumunu ve performansını anlamalarına ve şirket hakkında bilgiye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur.

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster