Enflasyon veya deflasyon, bir işletmenin geçmiş bilgileri ve mali raporları üzerinde önemli bir etkiye neden olabilir. Enflasyon/deflasyon nedeniyle değerde meydana gelen göreceli değişim nedeniyle finansal veriler artık geçerliliğini yitirir ve sonuç olarak bunları kullanan kişilere çok az kullanım veya değer sağlar.

Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Enflasyon muhasebesi ya da enflasyon düzeltmesi, enflasyonun bir şirketin mali tabloları üzerindeki etkisini dikkate alan bir mali raporlama şeklidir. Para biriminin satın alma gücündeki dalgalanmaları hesaba katacak şekilde şirketin mali tablolarının değiştirilmesini içerir. Enflasyonun finansal raporlamanın kesinliğini bozma potansiyeli olması nedeniyle bu ayarlama çok önemlidir.

Enflasyon muhasebesi, şirketlerin ve mali durumlarının enflasyonist ortamlarda nasıl olduğuna dair daha gerçekçi bir resim oluşturmak için endeks fiyatları kullanır. Temel maliyet muhasebesinin sağlayabileceğinden daha fazla bilgi sağlar. İşletme gelir ve giderlerinin temsili olmasına ve diğer şirketlerle ve geçmiş bilgilerle karşılaştırılabilir olmasına olanak tanır.

İlgili İçerik: Muhasebe Programı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Enflasyon ve Deflasyon

Enflasyon muhasebesi doğrudan enflasyon veya deflasyonun etkilerini telafi etmek için kullanılır. 

Enflasyon normalde fiyatlar genel düzeyindeki artış eğilimini ifade eder. Paranın satın alma gücünün düştüğü bir durumdur. Muhasebede enflasyon, zaman içinde mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen genel artışı ifade eder ve bu da paranın satın alma gücünün azalmasına neden olur. Enflasyon, varlıkların, yükümlülüklerin, gelirlerin ve giderlerin değerini etkilediği için bir şirketin finansal raporlamasını etkiler.

Deflasyon da benzer bir kavramdır; satın alma gücünün zamanla kademeli olarak azalmasıdır. Hem enflasyon hem de deflasyon tek bir ürüne veya hizmete özgü değil, tüm sektörleri ve pazarları kapsar.

Küçük miktarlardaki enflasyon ekonomi için sağlıklı kabul edilir. Örneğin, enflasyonu %2’de tutmayı hedefleyen bir ülkeyi ele alalım. Bu kadar küçük bir enflasyon, enflasyon muhasebesini gerektirmez. Enflasyon (veya deflasyon) çok yüksek olduğunda, sıklıkla hiperenflasyon veya stagflasyon olarak anılır, enflasyon muhasebesi gerekli hale gelir.

Enflasyon Muhasebesinin Amaçları

Enflasyon muhasebesinin temel kullanım alanları veya amaçları aşağıdakileri içerir:

 • Enflasyon Dönemlerinde Tutarlı Muhasebe Yöntemleri: Enflasyon muhasebesi standartları, enflasyon bağlamında tutarlı ve anlaşılır muhasebe yöntemleri sunmayı amaçlamaktadır.
 • Gerçek Mali Durumu Yansıtmak: Amaç, tüm hesapları mevcut fiyatlarla hizalayarak bir işletmenin gerçek mali durumunu doğru bir şekilde tasvir etmektir.
 • Gerçek Kârlılığın Belirlenmesi: Enflasyon muhasebesi, kayıtları güncellemek için cari fiyat endekslerini kullanır ve tüm maliyet ve gelirleri cari TL cinsinden ifade ederek gerçek kârlılığın doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar.
 • Doğru Amortisman Hesaplaması: Enflasyon muhasebesi, tarihsel değerlere güvenmek yerine, amortismanı mevcut değerleri kullanarak hesaplayarak hassas yatırım değerlemesi sağlar.
 • Performansın Karşılaştırılması: Enflasyon muhasebesi, şirketlerin farklı zaman aralıklarındaki performansı karşılaştırmasına yardımcı olur ve fiyatlardaki dalgalanmaları hesaba katarken karlılığın hızlı bir şekilde değerlendirilmesini kolaylaştırır.
 • Paydaşlar için Doğru Bilgi: Hissedarlara ve çalışanlara, en son fiyat seviyelerini kullanarak kesin bilgiler sağlar; bu, enflasyondan kaynaklanan tazminat artışı taleplerini potansiyel olarak azaltabilir.
 • Tekdüzen Satın Alma Gücü: Çeşitli para birimlerinin satın alma güçleri dikkate alınarak değerlendirme ve hesaplamalar için tutarlı satın alma gücüne sahip birleşik bir ekonomik birim oluşturulması amaçlanmaktadır.

İlgili İçerik: İşletmenizi Bir Adım İleriye Götürecek Bulut Tabanlı Online Muhasebe Programları

Enflasyon Muhasebesi Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon muhasebesi, bir şirketin mali tablolarını, enflasyonun neden olduğu para biriminin satın alma gücündeki değişimlere uyum sağlayacak şekilde değiştirerek çalışır. Enflasyon muhasebesinin temel adımları aşağıdakileri içerir:

1. Enflasyon Oranını Belirleyin

Enflasyon muhasebesinin ilk aşaması, işletmenin faaliyet gösterdiği ekonomiyi etkileyen enflasyon oranının belirlenmesini içerir.

2. Geçmiş Mali Tabloları Düzeltin

Şirketin geçmiş mali tabloları enflasyonun etkisini hesaba katacak şekilde düzeltmelere tabi tutulmalıdır. Bu süreç, varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin mevcut enflasyon oranına göre belirlenen bugünkü değerlerine göre yeniden değerlendirilmesini içerir.

3. Uygun Endeksleri Kullanın

Mali tablolardaki düzeltmeler, şirketin faaliyetlerinin özel niteliğine bağlı olarak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) veya ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) gibi ilgili enflasyon endeksleri kullanılarak yapılır.

4. Enflasyon Düzeltmesini Geleceğe Yönelik Tahminlere Uygulayın

Şirketin mali tablolarının, enflasyonun operasyonları üzerindeki beklenen etkisini doğru bir şekilde yansıttığını garanti etmek için enflasyon oranı, gelecekteki mali projeksiyonlara dahil edilir.

Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri

Enflasyon muhasebesi yöntemleri olarak kullanılan iki ana yöntem vardır. Birincisi mevcut satın alma gücü (Current Purchasing Power  – CCP), ikincisi ise cari maliyet muhasebesidir (Current Cost Accounting – CCA).

Current Purchasing Power (CCP)

Genel fiyat düzeyi muhasebesi olarak da bilinen CCP, geçmiş maliyetleri genel fiyat düzeyi endeksine göre ayarlayan karma bir yöntemdir. Fiyatların genel düzeyindeki değişiklikler, para biriminin (örneğin bir ülkedeki temel para birimi) genel satın alma gücündeki değişiklikleri temsil eder.

Current Cost Accounting (CCA)

Bu yöntem, sabit kıymet alımı sırasında varlıkların tarihi maliyeti yerine Fair Value Market (FMV) üzerinden değerlendirilmesini içerir. CCA, varlıkları tarihi maliyetler yerine mevcut piyasa fiyatlarına göre değerlendirerek daha gerçekçi defter değerleri sağlar.

Enflasyon Muhasebesinin Avantajları

Enflasyon muhasebesinin temel avantajı, işletmelerin mevcut değerleri cari maliyetlerle eşleştirebilmesini sağlayarak kârlılığın daha gerçekçi bir dökümünü sunmasıdır. 

 • Doğru ve gerçeğe uygun değer: İşletmeler parasal kalemler ve varlıklar için enflasyona göre düzeltilmiş rakamlar sağladıktan sonra mali durumlarına ilişkin tarafsız bir görüş elde edilir
 • Doğru amortisman: İşletmeler varlıkların gerçek değerini temsil ettiğinde, amortismanı tarihi maliyet yerine gerçek değer üzerinden hesaplamak çok daha kolaydır.
 • Fazla beyan yok: Enflasyon muhasebesi, tüm mali tablolar cari fiyat endeksine göre ayarlandığından, mali tablolarda işletme gelirinin fazla beyan edilmesinde herhangi bir değişiklik yapılmasını önler.
 • Makul değerlendirme: Muhasebeciler, iki yıllık bilançoları sunarak ve bunları fiyat enflasyonuna göre ayarlayarak, enflasyon düşüldükten sonraki değerleri hızlı ve kolay bir şekilde karşılaştırabilir.

Enflasyon Muhasebesinin Dezavantajları Nelerdir? 

 • Deflasyon abartıya neden olur: Deflasyon sırasında fiyatlar daima düşer. Fiyat seviyesindeki değişime uyum sağlamak, daha düşük amortisman uygulamak ve kârları olduğundan fazla göstermek anlamına gelir.
 • Bitmeyen süreç: Enflasyon muhasebesiyle ilgili önemli bir sorun, fiyatların sürekli değişmesi ve bu nedenle enflasyon veya deflasyon meydana geldiğinde mali tabloların ayarlanmasının sıkıcı bir iş haline gelmesidir.
 • Oldukça pahalı: Enflasyon muhasebesi sürekli inceleme gerektirdiğinden, geleneksel muhasebe yöntemleriyle karşılaştırıldığında çok daha fazla zaman alıcı ve dolayısıyla pahalı olma eğilimindedir.

Enflasyon Düzeltmesini Kimler Yapmaz?

 • Serbest meslek sahipleri enflasyon düzeltmesi yapmaz.
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler de bu düzenlemeyi yapmak zorunda değildir.
 • Basit usulde vergilendirilen mükellefler,enflasyon düzeltmesi yapmaktan muaftır.
 • Kayıtlarını Türk Lirası (TL) dışında başka bir para birimi ile tutan şirketler enflasyon düzeltmesi yapmazlar. Bu şirketler, kayıtlarında enflasyon muhasebesi uygulamak zorunda değildir.
 • Kayıtlarını daha önce yabancı para birimiyle tutmuş ve sonrasında TL’ye dönmüş, ancak bu dönüş süresi üç yılı geçmemiş olan şirketler, enflasyon düzeltmesi yapmaz. Bu şirketler, dönüş tarihinden itibaren üç yıl boyunca enflasyon muhasebesi uygulamak zorunda değildir.

İlgili İçerik: Finansal Analiz Nedir? Avantajları Nelerdir?

Enflasyon Muhasebesi Örneği

Örnek Şirket: ABC Perakende A.Ş., 

Amaç: İşletmenin amacı 31 Aralık 2023 tarihindeki bilançosunu enflasyon düzeltmesine tabi tutmak. 

İşletmenin bilançosundaki ana kalemler aşağıdaki tablodaki gibidir:

Aktif
Dönen Varlıklar 500.000 TL
Duran Varlıklar 1.000.000 TL
Pasif
Kısa Vadeli Borçlar 100.000 TL
Uzun Vadeli Borçlar 500.000 TL
Öz Sermaye 1.200.000 TL
Düzeltme Katsayısı
31 Aralık 2023 TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 1400
31 Aralık 2022 TÜFE 1200
Düzeltme Katsayısı  1400 / 1200 = 1.1667
Yeniden Hesaplanan  Değerler 
Dönen Varlıklar 500.000 TL x 1.1667 = 583.350 TL
Duran Varlıklar 1.000.000 TL x 1.1667 = 1.166.700 TL
Kaydedilecek Farklar
Dönen Varlıklar için Fark 583.350 TL – 500.000 TL = 83.350 TL
Duran Varlıklar için Fark 1.166.700 TL – 1.000.000 TL = 166.700 TL
Enflasyon Düzeltme Hesaplarına Kayıt 
Dönen Varlıklar için Enflasyon Fark Hesabı (Alacak) 83.350 TL
Duran Varlıklar için Enflasyon Fark Hesabı (Alacak) 166.700 TL
Bilanço Düzeltmesi
Dönen Varlıklar 583.350 TL
Duran Varlıklar 1.166.700 TL
Kısa Vadeli Borçlar 100.000 TL
Uzun Vadeli Borçlar 500.000 TL
Öz Sermaye 1.450.050 (Başlangıçta 1.200.000 olan sermayeye 250.050 TL’lik olumlu fark eklendi.)

Sonuç olarak diyebiliriz ki, enflasyon muhasebesi, önemli enflasyon veya deflasyon dönemlerinde devreye girerek, belirli bir zaman noktasındaki maliyet ve gelirlerin daha kesin bir şekilde yansıtılması için muhasebe rakamlarını ve mali tabloları değiştirmeyi amaçlamaktadır.

En Çok Sorulan Sorular

1. Enflasyon muhasebesini kimler yapmak zorundadır?

Anonim şirket, Limited şirket, kooperatifler, komandit şirket ve kollektif şirket gibi genellikle bilanço esasına göre defter tutan, yani daha büyük ölçekli ticari işletmeler ve şirketlerdir. Bu işletmeler, mali tablolarında enflasyonun etkilerini düzeltmek zorundadır, bu sayede enflasyon nedeniyle mali durum ve kâr-zarar tablolarının yanıltıcı olmaması sağlanır.

2. Enflasyon muhasebesinin amacı nedir?

Enflasyon muhasebesinin temel amacı gerçekçiliği finansal tablolara dahil etmektir. Bu, bir işletmenin belirli bir dönemdeki mali performansını ve konumunu doğru ve adil bir şekilde yansıtmak için yapılır.

3. Enflasyon muhasebesi hangi durumlarda yapılır?

Enflasyon muhasebesi, Yurtiçi ÜFE’nin, mevcut dönem dahil son üç hesap döneminde %100’ü ve mevcut hesap döneminde %10’u aşması durumunda uygulanır. Bu koşullar sağlandığında, işletmeler mali tablolarını enflasyonun etkilerine göre düzeltmek zorundadır.

4. Enflasyon muhasebesi vergiye tabi midir?

2024 yılı ve sonrasında enflasyon muhasebesi sonucu oluşan kâr veya zararın vergi matrahını etkileyebileceği açıklandı. Bu durum, enflasyon düzeltmesinin işletmeler üzerinde vergi tabanını artırıcı veya azaltıcı bir etkisi olabileceği anlamına geliyor. Bu süreçte, işletmelerin mali tabloları enflasyonun etkileri dikkate alınarak yeniden düzenlenecek ve bu da vergi hesaplamalarını doğrudan etkileyecektir.

5. Enflasyondan en çok kim etkilenir?

Enflasyon herkesi etkilese de en çok sabit bir gelir kaynağına sahip olanlara zarar verir. Öte yandan, borç alanlar ve yatırımcılar artan enflasyondan kazanç sağlama eğilimindedir.

6. Enflasyon muhasebesi neden var?

Varlık ve yükümlülüklerin gerçek değerlerini açıklayarak, mali tabloların bir şirketin mali durumunu doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak zorunludur. Enflasyon muhasebesi, işletmelerin dönemler arası performansının hızlı bir şekilde karşılaştırılmasını kolaylaştırarak karlılığın hızlı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Geçmiş verilerin yanlış yorumlanması riskini azaltmak için bu muhasebe yaklaşımı, fiyat dalgalanmalarının mali tablolarda sunulan tüm maliyetler ve kazançlar üzerindeki etkisine göre düzeltme yapar.

7. Enflasyon muhasebesine ne sebep olur?

Enflasyona katkıda bulunan başlıca faktörlerden biri, ekonomideki para bolluğudur. Bu durum, bir ülkenin para arzındaki büyümenin ekonomik büyümeyi aşması ve dolayısıyla para biriminin değerinin düşmesi durumunda ortaya çıkar.

8. Enflasyon satılan malın maliyetini nasıl etkiler?

Genel olarak enflasyon dönemlerinde mal satan bir şirketin satılan malların maliyetinde artış yaşaması muhtemeldir. Bu artışın boyutu ve zamanlaması kullanılan maliyet akışı varsayımından etkilenir.

9. Enflasyon mallara olan talebi nasıl etkiler?

Mallara olan talep sabit kalır, ancak artan üretim maliyetleri nedeniyle mal arzında azalma ortaya çıkar. Artan üretim maliyetleri tüketiciler için fiyatların yükselmesine neden oluyor. Talep enflasyonu, ekonomi şu anda mevcut olandan daha fazla mal ve hizmet aradığında ortaya çıkar.

10. 2024 senesi için her geçici vergi döneminde enflasyon muhasebesi  yapılacak mı?

Eğer enflasyon düzeltme şartları devam ederse, sonraki geçici vergi dönemlerinin sonundaki bilançolar da bu düzeltmeye tabi tutulur. Bu durumda, geçici vergi dönemlerinde de enflasyonun etkileri dikkate alınarak mali tablolar yeniden düzenlenir.

11. Kooperatiflerin enflasyon düzeltmesi yapması gerekir mi?

Eğer vergi mükellefi ise, düzeltmeye tabi tutulur

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster